دست مکانیکی ثانی

  • ضد آب
  • حرکت 5 انگشت
  • دارای روکش زیبایی
  • وزن محصول : 300 گرم
  • حرکت هر انگشت از سه بند
  • میزان فشار هر انگشت 200 گرم بر سطح
  • مخصوص افراد قطع تمامی یا بخشی از انگشتان دست