روکش پوست ثانی

  • قابل استفاده بر روی تمام محصولات
  • همرنگ با بافت دست قطع شده فرد معلول
  • ظاهر طبیعی
  • استفاده بعنوان پروتز زیبایی